G0146728

Bandai 1/100 MG Strike Gundam+I.W.S.P. Kit

Bandai 1/100 MG Strike Gundam+I.W.S.P. Kit