G0178383

Bandai 1/100 MG Aegis Gundam Kit

Bandai 1/100 MG Aegis Gundam Kit