G5061590

Bandai 1/100 MG Aile Strike Gundam Kit

Bandai 1/100 MG Aile Strike Gundam Kit

Old Code: G0181349