G0152245

Bandai 1/100 MG RX-0 Unicorn Gundam "Ver Ka" Kit

Bandai 1/100 MG RX-0 Unicorn Gundam "Ver Ka" Kit