TA-31402

Tamiya 1/700 Japanese Navy Destroyer Shiratsuyu Kit

Tamiya 1/700 Japanese Navy Destroyer Shiratsuyu Kit