TA-31113

Tamiya 1/700 Japanese Battleship Yamato Kit

Tamiya 1/700 Japanese Battleship Yamato Kit