TA-31428

Tamiya 1/700 Japanese Navy Destroyer Matsu Kit

Tamiya 1/700 Japanese Navy Destroyer Matsu Kit