TA-31322

Tamiya 1/700 Japanese Light Cruiser Nagara Kit

Tamiya 1/700 Japanese Light Cruiser Nagara Kit