TA-31114

Tamiya 1/700 Japanese Battleship Musashi Kit

Tamiya 1/700 Japanese Battleship Musashi Kit