TA-78031

Tamiya 1/350 Japanese Battleship Musashi Kit

Tamiya 1/350 Japanese Battleship Musashi Kit