TA-35234

Tamiya 1/35 U.S. M20 Armored Utility Car Kit

Tamiya 1/35 U.S. M20 Armored Utility Car Kit