TA-24251

Tamiya 1/24 Honda Fit (Honda Jazz) Kit TA-24251

Tamiya 1/24 Honda Fit (Honda Jazz) Kit TA-24251

A 1/24 scale model of the Honda Jazz which is also known as the Honda Fit.