TA-61030

Tamiya 1/48 Japan Air Self Defense Force F-15J Eagle Kit

Tamiya 1/48 Japan Air Self Defense Force F-15J Eagle Kit