TA-32574

Tamiya 1/48 German 8-Wheeled Heavy Armored Car Sd.Kfz.232 Kit

Tamiya 1/48 German 8-Wheeled Heavy Armored Car Sd.Kfz.232 Kit