TA-12645

Tamiya 1/350 Japanese Battleship Yamato Deck Sheet Kit

Tamiya 1/350 Japanese Battleship Yamato Deck Sheet Kit