TA-35013

Tamiya 1/35 U.S. Army Infantry Kit

Tamiya 1/35 U.S. Army Infantry Kit