G50553511

Bandai 1/60 HG ARX-8 Laevatein Ver. IV Kit

Bandai 1/60 HG ARX-8 Laevatein Ver. IV Kit