G0039596

Bandai 1/100 HG V-Dash Gundam Kit

Bandai 1/100 HG V-Dash Gundam Kit