G0134107

Bandai 1/144 HG RX-121-1 Gundam TR-1 (Hazel Custom) G0134107

Bandai 1/144 HG RX-121-1 Gundam TR-1 (Hazel Custom) G0134107
New Code: G5055608