G0230355

Bandai 1/144 HG RGM-79HC GM Guard Custom Kit

Bandai 1/144 HG RGM-79HC GM Guard Custom Kit