G0225725

Bandai 1/144 HG Gundam Age II Magnum Kit

Bandai 1/144 HG Gundam Age II Magnum Kit