G0125655

Bandai 1/144 HG GINN Type High-Maneuver Kit