G0193230

Bandai 1/144 HG Build Burning Gundam Kit

Bandai 1/144 HG Build Burning Gundam Kit