G5055332

Bandai 1/144 HG AMS-123X-X Moon Gundam Kit

Bandai 1/144 HG AMS-123X-X Moon Gundam Kit