G0143424

Bandai 1/144 HG Strike Noir Gundam Kit

Bandai 1/144 HG Strike Noir Gundam Kit