G5055365

Bandai 1/144 HG RX-9/A Narrative Gundam A-Packs Kit

Bandai 1/144 HG RX-9/A Narrative Gundam A-Packs Kit