G5055750

Bandai 1/144 HG Perfect Strike Gundam Kit

Bandai 1/144 HG Perfect Strike Gundam Kit