G5059165

Bandai 1/144 HG MS-07B-3 Gouf Custom Kit

Bandai 1/144 HG MS-07B-3 Gouf Custom Kit

Old code G0165503