G5058254

Bandai 1/144 HG Build Custom GP Base (Gunpla Display Base) Kit

Bandai 1/144 HG Build Custom GP Base (Gunpla Display Base) Kit