EBBRO: 45363

Ebbro 1/43 1978 Fuji Grand Champion Series '19 Nova 53S

Ebbro 1/43 1978 Fuji Grand Champion Series '19 Nova 53S

The Number 19 Nova 53S BMW was driven by Kazuyoshi Hoshino in the 1978 Fuji Grand Champion Series.