G0119247

Bandai 1/144 Calamity Gundam Kit

Bandai 1/144 Calamity Gundam Kit