G5057939

Bandai 1/100 GN-005 Gundam Virtue Kit

Bandai 1/100 GN-005 Gundam Virtue Kit

Old code: G0153123